Privacyverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbeschermiing en andere nationale gegevensbeschermingswetgeving van de lidstaten alsmede van overige bepalingen betreffende gegevensbescherming is:

CareerTeam Nederland B.V.
Keizersgracht 391 A
1016EJ Amsterdam
Managing Director: Frederik Matthijs Smits
Email: info@careerteam.nl
Telefon: +31 (0)20 244 02 47

Gegevensberscherming verantwoordelijke:

Dr. Christian Rauda
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

GRAEF Rechtsanwälte Digital PartG mbB
Jungfrauenthal 8
20149 Hamburg
Tel. +49.40.80 6000 9-0
Fax +49.40.80 6000 9-10
E-Mail data.security.officer@careerteam.de
Website www.graef.eu

I. Gegevensverwerking in het algemeen

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in beginsel slechts voor zover dit noodzakelijk is voor de terbeschikkingstelling van een goed functionerende website alsmede van onze content en diensten. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers geschiedt doorgaans slechts met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het vooraf verkrijgen van toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke regels is toegestaan. Voor zover wij in het kader van de verwerking gegevens bekendmaken aan andere personen en ondernemingen (verwerkers of derden), deze aan hen verzenden of hun op een andere wijze toegang tot deze gegevens verlenen, geschiedt dit slechts op basis van een wettelijke bepaling (bijv. indien verzending van de gegevens aan derden zoals betalingsdienstverleners overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b) AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst), indien u toestemming hebt gegeven, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij inschakeling van opdrachtnemers, webhosts, etc.).

Voor zover wij derden opdracht verlenen tot de verwerking van gegevens op basis van een zogenoemde “Verwerkersovereenkomst“, geschiedt dit op basis van artikel 28 AVG. Voor zover wij gegevens in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) verwerken of dit in het kader van gebruikmaking van diensten van derden of bekendmaking resp. verzending van gegevens aan derden geschiedt, geschiedt dit slechts voor de vervulling van onze (pre)contractuele plichten, op basis van uw toestemming, op grond van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Behoudens wettelijke of contractuele bepalingen verwerken wij of laten wij de gegevens in een derde land slechts verwerken indien wordt voldaan aan de bijzondere voorwaarden van artikel 44 e.v. AVG. D.w.z. indien de verwerking bijv. geschiedt op basis van speciale waarborgen, zoals de officieel erkende vaststelling van een met de EU overeenkomend niveau van gegevensbescherming (bijv. ten aanzien van de VS door de “Privacy Shield“) of inachtneming van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenoemde “modelcontractbepalingen“).

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Indien wij voor de verwerking van persoonsgegevens om toestemming van de betrokkene vragen, dient artikel 6, lid 1, sub a) van Europese Algemene Gegevensverordening (AVG) als rechtsgrond. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, sub b) AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook ten aanzien van een verwerking die noodzakelijk is om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op onze onderneming rust, dient artikel 6, lid 1, sub c) AVG als rechtsgrond. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde en de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1, sub f) AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

3. Wissen van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of niet beschikbaar gemaakt zodra het doel van de opslag wegvalt. Opslag kan voorts geschieden indien de Europese of de nationale wetgever hierin heeft voorzien in unierechtelijke verordeningen, wet- en overige regelgeving, die van toepassing zijn op de verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens worden tevens niet beschikbaar gemaakt of gewist indien een door de genoemde bepalingen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij een noodzaak tot verdere opslag van de gegevens bestaat om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren.

II. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logfiles

1. Omschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wanneer u onze website bezoekt, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van uw computer.

De volgende gegevens worden dan tijdelijk verzameld:

 1. Informatie over het browsertype en de gebruikte versie;
 2. uw besturingssysteem;
 3. uw internetprovider;
 4. uw IP-adres;
 5. datum en tijd van het gebruik;
 6. websites van waaruit uw systeem op onze website geraakt

Deze gegevens worden opgeslagen in de logfiles van ons systeem. De gegevens worden slechts gebruikt om eventuele storingen te analyseren en worden uiterlijk binnen zeven dagen gewist. Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logfiles is artikel 6, lid 1, sub f) AVG. De tijdelijke opslag door ons systeem van uw IP-adres is noodzakelijk om uw computer toegang te kunnen verlenen tot onze website. Daarom moet uw IP-adres voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. De opslag in logfiles geschiedt om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert. Bovendien gebruiken wij deze gegevens om onze website te optimaliseren en de veiligheid van ons IT-systeem te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden geschiedt in dit verband niet en de gegevens worden niet herleid tot uw persoon. In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) AVG. De registratie van de gegevens voor de terbeschikkingstelling van onze website en de opslag van de gegevens in logfiles is absoluut noodzakelijk voor de exploitatie van onze website. U heeft derhalve geen mogelijkheid bezwaar te maken.

III. Gebruik van cookies

a) Omschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt zgn. session- of flash-cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in uw internetbrowser resp. door uw internetbrowser in uw computersysteem worden opgeslagen. Wanneer u een website bezoekt, kan een cookie op uw besturingssysteem worden opgeslagen. Deze cookie bevat een unieke reeks tekens waarmee uw browser ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies is artikel 6, lid 1, sub f) AVG. Technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt om het gebruik van websites voor u te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Voor deze functies is het noodzakelijk dat uw browser ook wordt herkend nadat u een andere website heeft bezocht. Bovendien gebruiken wij – als u hiervoor toestemming geeft – ook zogenoemde persistente cookies, die niet alleen tijdens de sessie worden gebruikt (“sessie-overstijgende cookies”). Met name deze cookies dienen ertoe onze website gebruikersvriendelijk, effectiever en veiliger te maken. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om uw identiteit te achterhalen.

Deze verwerking van persoonsgegevens is overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) AVG noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Cookies worden op uw computer opgeslagen en hierdoor naar onze website gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies en worden deze cookies weer gewist wanneer u uw browser afsluit. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch geschieden. Indien cookies worden uitgeschakeld, kunt u mogelijk niet meer alle functies van onze website gebruiken.

IV. Webanalyse en overige Google-diensten alsmede leadgeneratie

a) Google Analytics

Wij gebruiken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij analyses, optimalisatie en economische exploitatie van onze website als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub f) AVG) Google Analytics, een dienst van Google Ireland Limited (“Google“). Google gebruikt cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt derhalve de garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving wordt nageleefd https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van onze website te evalueren, om reports over de activiteiten op onze website samen te stellen en om overige diensten aan ons te leveren die verband houden met het gebruik van onze website en onze internetdiensten. Aan de hand van de verwerkte gegevens kan een pseudoniem gebruiksprofiel van u worden opgesteld.

Wij gebruiken Google Analytics uitsluitend met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt verkort in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in specifieke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort.

Het door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware anders in te stellen. Bovendien kunt u voorkomen dat de gegevens die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van onze website worden geregistreerd en door Google worden verwerkt; u moet dan via de link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de een browser-plugin downloaden en installeren.

Nadere informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en bezwaarmogelijkheden vindt u op de website van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken “), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Adverteren“), http://www.google.de/settings/ads (“De informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te laten zien“).

b) Marketing- en remarketingdiensten van Google

Wij gebruiken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij analyses, optimalisatie en economische exploitatie van onze website als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub f) AVG) de marketing- en remarketingdiensten (“Google-marketingdiensten”) van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, VS (“Google“).

Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt derhalve de garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving wordt nageleefd https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Dankzij de Google-marketingdiensten kunnen wij u advertenties voor en op onze website gerichter tonen zodat u slechts die advertenties te zien krijgt waarvoor u potentieel belangstelling heeft. Wanneer u bijv. een advertentie voor een product wordt gepresenteerd waarvoor u op een andere website belangstelling heeft getoond, is sprake van “Remarketing“. Wanneer u onze of een andere website bezoekt waarop Google-marketingdiensten actief zijn, voert Google direct een code in en worden zogenoemde (re)marketing-tags (onzichtbare grafische afbeeldingen of code, ook “webbakens" genoemd) in de website geïntegreerd. Hiermee wordt op uw computer een individueel cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen (in plaats van een cookie kan ook een vergelijkbare technologie worden gebruikt). Deze cookies kunnen door verschillende sites worden geplaatst, onder andere door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt geregistreerd welke websites u bezoekt, welke content u interesseert en welke aanbiedingen u hebt aangeklikt, voorts technische informatie over uw browser en besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd alsmede overige gegevens over uw gebruik van onze website. Ook wordt uw IP-adres geregistreerd; in het kader van Google Analytics delen wij mee dat uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verkort en slechts in specifieke gevallen volledig naar een server van Google in de VS wordt gestuurd en daar verkort wordt. Uw IP-adres wordt niet gekoppeld aan gegevens van u binnen andere diensten van Google. De hierboven genoemde informatie kan door Google ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen. Wanneer u vervolgens andere websites bezoekt, kunnen u advertenties worden getoond die beantwoorden aan uw interesses en op u zijn toegesneden.

Uw gegevens worden in het kader van de Google-marketingdiensten pseudoniem verwerkt. Dit betekent dat Google bijv. niet uw naam of e-mailadres opslaat en verwerkt maar de relevante gegevens cookiegerelateerd binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. Bovendien worden de advertenties door Google niet voor een concreet geïdentificeerde persoon beheerd en getoond maar voor de eigenaar van het cookie, ongeacht wie die eigenaar is. Dit geldt niet indien u Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om uw gegevens zonder dit pseudoniem te verwerken. De informatie die door Google-marketingdiensten wordt verzameld over u, worden naar Google gestuurd en op servers van Google in de VS opgeslagen.

Tot de door ons gebruikte Google-marketingdiensten behoort o.a. het online advertentieprogrammma “Google AdWords“. Bij Google AdWords ontvangt iedere AdWords-klant een ander “conversion-cookie“. Cookies kunnen derhalve niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. Aan de hand van de informatie die door het cookie resp. het AdWords-pixel wordt verzameld, worden statistieken voor AdWords-klanten opgesteld die hebben gekozen voor conversion-tracking. Deze AdWords-klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op hun advertenties heeft geklikt en die naar een website zijn doorgestuurd die voorzien was van een conversion-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

Wij kunnen op basis van de Google-marketingdiensten “AdSense“-advertenties van derden integreren. AdSense gebruikt cookies waarmee Google en haar partnerwebsites advertenties kunnen plaatsen op basis van bezoeken van u op onze website resp. andere websites op internet. Voorts kunnen wij "Google Tag Manager" en "Google Phone Tracking" gebruiken om de analyse- en marketingdiensten van Google in onze website te integreren en te beheren.

Nadere informatie over het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden door Google vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads. De privacyverklaring van Google kunt u op https://www.google.com/policies/privacy vinden.

Indien u bezwaar wilt maken tegen interessegerelateerde reclame van Google-marketingdiensten, kunt u gebruikmaken van de instellings- en opt-outmogelijkheden van Google: http://www.google.com/ads/preferences.

c) Leadgeneratietools

Bovendien maken wij gebruik van de diensten van zogenoemde leadgeneratietools. Leadgeneratie (werven van potentiële klanten) is een marketingbegrip. Een lead is een gekwalificeerde potentiële klant die zich enerzijds interesseert voor een bedrijf of een product en die anderzijds de reclamemaker op eigen initiatief zijn adres en vergelijkbare contactgegevens (lead = gegevensbestand) verstrekt om een dialoog op te bouwen, en hierdoor zeer waarschijnlijk een klant wordt. Het genereren van kwalitatief hoogwaardige leads is een fundamenteel aspect bij het werven van nieuwe klanten. Adresgegevens van potentiële belangstellenden kunnen online en offline doelgericht worden gegenereerd; in deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigde belang bij gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) AVG. Wij maken gebruik van de dienst Leadfeeder. Deze gebruikt gegevens van Google Analytics om bezoekers te herkennen. Leadfeeder is geïntegreerd in ons CRM-systeem en onze e-mail- marketingtool. Dit is een dienst van Liidio Oy, Mikonkatu 17 C, Helsinki 00100, Finland. De privacyverklaring van Leadfeeder vindt u op https://www.leadfeeder.com/privacy/.

Een andere leadgeneratietool die door ons wordt gebruikt, is de dienst "LinkedIn Lead Generation". LinkedIn gebruikt voor de leadgeneratie formulieren; er kunnen ook functies en content van de dienst LinkedIn worden geïntegreerd, aangeboden door LinkedIn AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Als u lid bent van LinkedIn, kan LinkedIn het oproepen van bovengenoemde content en functies koppelen aan uw profiel. LinkedIn is gecertificeerd volgens de Privacy-Shield-overeenkomst en biedt derhalve de garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving wordt nageleefd. In dit verband gebruiken wij ook leadgeneratietools van LinkedIn. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. De privacyverklaring van LinkedIn vindt u op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy resp. https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/native-advertising/lead-gen-ads.

Wij gebruiken deze tools voor marketingdoeleinden. In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) AVG.

V. Contactformulier, gegevensbescherming in sollicitatieprocedure

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. per contactformulier, e-mail, telefoon of via social media) worden uw gegevens ter behandeling van uw vraag en de afwikkeling ervan verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. b) AVG. Uw gegevens kunnen in een Customer Relationship Management-systeem ("CRM-systeem") of een vergelijkbaar systeem worden opgeslagen.

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten in het kader van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch geschieden. Dit is met name het geval wanneer de sollicitant bescheiden elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een formulier op onze website, aan ons toestuurt. Indien wij een arbeidsovereenkomst afsluiten met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens met inachtneming van het in de wet bepaalde opgeslagen om de arbeidsovereenkomst uit te voeren. Indien wij geen arbeidsovereenkomst afsluiten met een sollicitant, worden de sollicitatiebescheiden zes maanden na kennisgeving van de afwijzing automatisch gewist, voor zover wissing niet in strijd is met overige gerechtvaardigde belangen van ons. Overige gerechtvaardigde belangen als hier bedoeld, is bijvoorbeeld een bewijsplicht. Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. per contactformulier, e-mail, telefoon of via social media) worden uw gegevens ter behandeling van uw vraag en de afwikkeling ervan verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. b) AVG. Wij wissen de vragen, voor zover deze niet meer nodig zijn. Voor het overige gelden de wettelijke archiveringsplichten.

Wij gebruiken in dit verband het Customer Relationship Management-systeem van eRecruiter GmbH (eRecruiter GmbH, Am Winterhafen 4, A-4020 Linz, Universitätsring 8/Stg. II/1A, Oostenrijk). Uw sollicitatie wordt naar de server van deze onderneming omgeleid. In dit verband gelden de gegevensbeschermingsbepalingen van eRecruiter GmbH, die u kunt vinden op https://www.erecruiter.net/nutzungsbedingungen-datenschutz/. Wij mogen eventueel met gebruikmaking van de door u verstrekte gegevens contact met u opnemen; wij gebruiken uw gegevens om overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b) AVG een overeenkomst uit te voeren. Bovendien is er sprake van een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) AVG.

VI. Onlinepresentie in social media en integratie van diensten van derden

Wij maken gebruik van sociale netwerken en platforms om met onze daar actieve klanten, belangstellenden en gebruikers te kunnen communiceren en hen daar over onze diensten te kunnen informeren. Wanneer u het desbetreffende netwerk of platform bezoekt, gelden de algemene voorwaarden en de gegevensbeschermingsrichtlijnen van de desbetreffende exploitant. Indien niet anders aangegeven in onze privacyverklaring, verwerken wij uw gegevens indien u via een sociaal netwerk of sociaal platform met ons communiceert, bijv. wanneer u een bijdrage schrijft op onze onlinepresentie of ons een bericht stuurt. Wij plaatsen op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij analyses, optimalisering en economische exploitatie van onze website als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub f) AVG) op onze website links naar de diensten van derden.

De derde aanbieders van deze content moeten beschikken over uw IP-adres omdat zij zonder uw IP-adres hun content niet naar uw browser zouden kunnen sturen. Uw IP-adres is derhalve noodzakelijk voor de weergave van deze content. Wij stellen alles in het werk om slechts te verwijzen naar die content waarvan de aanbieder uw IP-adres uitsluitend gebruikt om zijn content aan te bieden. Derde aanbieders kunnen voorts zogenoemde pixel-tags (onzichtbare grafische afbeeldingen, ook "webbakens" genoemd) voor statistische of marketingdoeleinden gebruiken. Met deze "pixel-tags" kan informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website worden geëvalueerd. Deze pseudonieme informatie kan voorts in cookies op uw toestel worden opgeslagen en onder andere technische informatie over uw browser en besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd alsmede overige gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website bevatten en gekoppeld worden aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Gebruik van Facebook Social Plugins

Wij gebruiken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij analyses, optimalisering en economische exploitatie van onze website als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub f) AVG) Social Plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Deze plugins kunnen interactieve elementen of content (bijv. video’s, grafische afbeeldingen of teksten) weergeven en zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo’s (witte “f“ op blauwe achtergrond, de begrippen "Like", "Vind ik leuk" of een “duim omhoog“-teken) of zijn voorzien van de extensie "Facebook Social Plugin". U kunt het overzicht en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins hier vinden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt derhalve de garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving wordt nageleefd https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Wanneer u een functie van deze website bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt uw toestel rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw toestel gezonden en door uw toestel geïntegreerd in de website. Aan de hand van de verwerkte gegevens kan een gebruiksprofiel van u worden opgesteld. Wij hebben derhalve geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met deze plugins verzamelt, en informeren u dus op basis van datgene wat wij weten.

Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook een bericht dat u de desbetreffende pagina van de website heeft bezocht. Wanneer u bij Facebook ingelogd bent, kan Facebook uw bezoek koppelen aan uw Facebook-account. Wanneer u met de plugins interageert, bijvoorbeeld op de Like-knop klikt of een commentaar plaatst, wordt die informatie door uw toestel rechtstreeks naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Als u geen lid van Facebook bent, kan Facebook desondanks uw IP-adres te weten komen en opslaan. Volgens Facebook wordt in Duitsland uitsluitend een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Informatie over het doel en de omvang van het verzamelen, verder verwerken en gebruiken van uw gegevens door Facebook alsmede de desbetreffende rechten en instellingen ter bescherming van uw privacy kunt u vinden op de volgende website van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Wanneer u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via deze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan uw bij Facebook opgeslagen gegevens, moet u bij Facebook uitloggen en uw cookies wissen voordat u onze website bezoekt. Andere instellingen en bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/. Deze instellingen geschieden onafhankelijk van het platform, d.w.z. ze worden voor alle toestellen, bijv. desktopcomputers of mobiele apparaten, overgenomen.

Twitter

Op onze website kunnen functies en content van de dienst Twitter worden geïntegreerd, aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om content als foto’s, video’s of teksten en interfaces waarmee u uw mening over de content kunt geven, de auteurs van de content kunt of een abonnement kunt nemen op onze bijdragen. Als u lid bent van Twitter, kan Twitter het bezoeken van de bovengenoemde content en functies koppelen aan uw profiel. Privacyverklaring van Twitter: https://twitter.com/de/privacy. Twitter is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt derhalve de garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving wordt nageleefd https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

Privacyverklaring: https://twitter.com/de/privacy, Opt-out: https://twitter.com/personalization.

Google Plus

Op onze website kunnen functies en content van Google Plus, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, VS, (“Google") worden geïntegreerd en gebruikt. Nadere informatie over het gebruik door Google van uw gegevens voor marketingdoeleinden kunt u vinden op deze overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, de privacyverklaring van Google is te vinden op https://www.google.com/policies/privacy.

Xing

In onze website kunnen functies en content van Xing zijn geïntegreerd, een dienst die wordt aangeboden door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om content als foto’s, video’s of teksten en interfaces waarmee u uw mening over de content kunt geven, de auteurs van de content kunt of een abonnement kunt nemen op onze bijdragen. Als u lid bent van Xing, kan Xing het bezoeken van de bovengenoemde content en functies koppelen aan uw profiel. Privacyverklaring van Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn

In onze website kunnen functies en content van LinkedIn zijn geïntegreerd, een dienst die wordt aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om content als foto’s, video’s of teksten en interfaces waarmee u uw mening over de content kunt geven, de auteurs van de content kunt of een abonnement kunt nemen op onze bijdragen. Als u lid bent van LinkedIn, kan LinkedIn het oproepen van bovengenoemde content en functies koppelen aan uw profiel. Privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn is gecertificeerd volgens de Privacy-Shield-overeenkomst en biedt derhalve de garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving wordt nageleefd. In dit verband gebruiken wij ook leadgeneratietools van LinkedIn. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active. Privacyverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Tawk.to

In onze website kunnen functies en inhoud van Tawk.to geïntegreerd worden, een dienst die wordt aangeboden door Tawk.to. Hierbij kan het gaan om content die bijvoorbeeld afkomstig is uit chats. Deze content wordt per e-mail naar ons gestuurd en opgeslagen. De privacyverklaring van tawk.to kunt u vinden op: https://www.tawk.to/privacy-policy.

VII. Informatie op basis van art. 14 AVG

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

Verwerkingsverantwoordelijken:

 1. CAREERTEAM BV (Keizersgracht 391A, 1016 EJ Amsterdam, phone: +31 (0)20 244 02 47, email: info@careerteam.nl)

 2. PALTRON GmbH (Am Sandtorkai 48, 20457 Hamburg, phone: +49 (0)40 180 241 180, email: contact@paltron.com), Numeris Consulting GmbH (Am Sandtorkai 48, 20457 Hamburg, phone: +49 (0)40 211 076 202, email; info@numeris-consulting.de), Sinceritas GmbH (Am Sandtorkai 48, 20457 Hamburg, phone: +49 (0)40 211 076 218, email: info@sinceritas.com), alphacoders GmbH (Am Sandtorkai 48, 20457 Hamburg, phone: +49 (0)40 211 0762 03, email: hello@alphacoders.de), Foxio Consulting GmbH (Am Sandtorkai 48, 20457 Hamburg, phone: +49 (0) 40 696 326 969, email: info@foxio.com), CareerTeam GmbH (Am Sandtorkai 48, 20457 Hamburg, phone: +49 (0)30 403 641 030, email: info@careerteam.de), CAREERTEAM Schweiz GmbH (Feldeggstrasse 4, 8008 Zurich, phone: +41 (0)43 508 93 29, email: hello@careerteam.ch), CAREERTEAM S.A.S. (17-21, rue Saint Fiacre, 75002 Paris, phone: +33 1 73 06 21 39, email: info@careerteam.fr).

Functionaris voor gegevensbescherming voor alle bovengenoemde bedrijven:

Dr. Christian Rauda Advocaat voor informatietechnologierecht GRAEF Rechtsanwälte Digital Partnerschaftsgesellschaft mbB Jungfrauenthal 8 20149 Hamburg Tel. +49.40.80 6000 9-0 Fax +49.40.80 6000 9-10

2. Verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, en de rechtsgrond voor de verwerking

Samenbrengen van geschikte kandidaten – als individueel persoon of in een team – met bedrijven, met als doel het sluiten van een arbeidsovereenkomst. De grondslag van de verwerking is art. 6 lid 1 onder f) AVG.

3. Categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt

Naam, Xing- of LinkedIn-link, huidige functie, huidige werkgever, evt. correspondentie met kandidaat

4. Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens;

Interne afdeling van de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijken, die werving voor bedrijven doen. Pas na toestemming van de kandidaat worden de gegevens doorgegeven aan een potentiële werkgever.

5. Het voornemen van de verwerkingsverantwoordelijke om de persoonsgegevens door te geven aan een ontvanger in een derde land of een internationale organisatie

Er vindt geen overdracht van gegevens buiten de EU plaats

6. De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn

De gegevens worden opgeslagen zolang de betrokkene potentieel in aanmerking komt als kandidaat voor interessante vacatures.

7. De gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, indien de verwerking op artikel 6, lid 1, punt f), is gebaseerd

Wij willen kandidaten zo individueel en persoonlijk mogelijk benaderen en hen uitsluitend functies aanbieden waarvan we zijn overtuigd dat ze perfect passen bij de kandidaat. We bemiddelen in de ondernemingengroep niet alleen voor individuele kandidaten, maar stellen ook teams uit verschillende werkvelden samen. We hebben verder een economisch belang bij het bemiddelen van vacatures.

8. De bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of deze afkomstig zijn van openbare bronnen;

Xing of LinkedIn (openbare gegevens)

9. Rechten van de betrokkene

Als persoonsgegevens van kandidaten - dat wil zeggen u - worden verwerkt, zijn zij betrokkenen in de zin van de AVG en hebben zij rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke.

U vindt deze voor 1. onder sectie 1 in de volgende alinea van deze privacyverklaring (nummer VIII.).

evenals voor de bij 1. genoemde verwerkingsverantwoordelijken onder punt 2 onder de volgende links:
PALTRON GmbH: https://www.paltron.com/datenschutz
Numeris Consulting GmbH: https://www.numeris-consulting.de/datenschutz
Sinceritas GmbH: https://www.sinceritas.com/datenschutz
alphacoders GmbH: https://www.alphacoders.de/datenschutz
Foxio Consulting GmbH https://www.foxio.com/datenschutz
CAREERTEAM GmbH: https://www.careerteam.de/datenschutz
CAREERTEAM Schweiz GmbH: https://www.careerteam.ch/datenschutz
CAREERTEAM S.A.S.: https://www.careerteam.fr/protection-des-donnees

VIII. Rechten van de betrokkene

Indien persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene als bedoeld in de AVG en heeft u de volgende rechten tegenover ons als verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht van inzage

U kunt ons als verwerkingsverantwoordelijke vragen om een bevestiging of persoonsgegevens die u betreffen, door ons worden verwerkt. Indien sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u ons als verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om inzage in de volgende informatie:

 1. de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 2. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers resp. de categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden verstrekt;
 4. de periode gedurende welke de u betreffende persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of, indien concrete gegevens hierover niet mogelijk zijn, de criteria om die termijn te bepalen;
 5. het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens, van een recht op beperking van de verwerking door ons als verwerkingsverantwoordelijke of van een recht van bezwaar tegen deze verwerking;
 6. het bestaan van een recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij u worden verzameld;
 8. u heeft het recht te weten of de u betreffende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om over de passende waarbogen als bedoeld in artikel 46 AVG in verband met de doorgifte geïnformeerd te worden.

2. Recht op rectificatie

U heeft een recht op rectificatie en/of vervollediging tegenover ons als verwerkingsverantwoordelijke, indien de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. Wij als verwerkingsverantwoordelijke moeten onverwijld overgaan tot rectificatie.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens:

 1. Indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons als verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
 2. Indien de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 3. Indien wij als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerking, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
 4. Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons als verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Indien de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of een lidstaat. Indien de verwerking op grond van bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u door ons als verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op wissing

a) Wissingsplicht

U kunt van ons als verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van de u betreffende persoonsgegevens verlangen; wij als verwerkingsverantwoordelijke zijn verplicht deze gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 2. U trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a), of artikel 9, lid 2, sub a) AVG, berust, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 3. U maakt overeenkomstig artikel 21, lid. 1 AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking;
 4. De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. De u betreffende persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust;
 6. De u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

b) Informatie aan derden

Indien wij als verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en wij overeenkomstig artikel 17, lid 1 AVG verplicht zijn deze te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die uw persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

c) Uitzonderingen

Het recht op wissing bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is

 1. voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 2. voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan ons als verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 3. om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, sub h) en i), en artikel 9, lid 3 AVG;
 4. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5. Recht op informatieverstrekking

Indien u uw recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegenover ons als verwerkingsverantwoordelijke heeft doen gelden, zijn wij verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van de rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. U heeft tegenover ons als verwerkingsverantwoordelijke het recht over deze ontvangers geïnformeerd te worden.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons als verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heeft u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie uw persoonsgegevens waren verstrekt, indien

 1. de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, sub a) AVG of artikel 9, lid 2, sub a) AVG of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, sub b) AVG en
 2. de verwerking via automatische procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u voorts het recht dat de u betreffende persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dit doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

7. Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Wij als verwerkingsverantwoordelijke staken de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerkt. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande richtlijn 2002/58/EG, heeft u de mogelijkheid uw recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming

8. Recht op intrekking van uw verklaring van toestemming

U heeft het recht uw verklaring van toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit

 1. noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons als verwerkingsverantwoordelijke,
 2. is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op ons als verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen of
 3. berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op de in artikel 9, lid 1 AVG bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g) AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden alsmede van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen. In de in (1) en (3) genoemde gevallen treffen wij als verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van ons als verwerkingsverantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij u de klacht heeft ingediend, stelt u in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.